یارو تو خیابون ماشین زده بهش پهن شده کف آسفالت، رفتم دستش رو بگیرم بلندش کنم از رو زمین،

 می گه «قربونت تو همین حالت یه عکس ازم بگیر می خوام بذارم تو فیسبوک!!!! :|