این خارجی ها با ابداع کلمه lol به جای loud out laugh

مثلا خواستن بگن ما خیلی مبتکریم !
اما قهرمانان ایران زمین با ابداع
خخخخخخ به جای «خیلی خوبه خدایی خیلی خندیدیم خیر ببینی»!
نقشه دشمنان رو نقش بر آب کردند