مسیج اشتباهى برام اومد بدین شرح که :
رسیدى پاریس خبر بده،
جلسه ى هیئت مدیره هم فرداست،
حالا من داشتم باب اسفنجى میدیدم... :|
منم جواب دادم ok :| 
دقت کردین یک پاک کن هیچوقت تموم نمیشه

بلکه نصف میشه یا گم میشه یا دزدیده میشه؟

نه جان من دقت کرده بودین ؟! 


معنی این عبارت جبری چیست؟
(o/5 k3)
———-
(k3)
پاسخ: کاسه ای زیر نیم کاسه است!  

دوتا رو داشتن اعدام می کردن، به اولی میگن: آخرین آرزوتو بگو؟
میگه: می خوام خانوادمو ببینم
به دومی میگن: تو بگو؟
میگه: نذارین خانوادشو ببینه!
ملت درگیرن اصن